A A A

Petiția și Cererea de comunicare a informațiilor de interes public

 

Petiția este orice cerere, sesizare sau propunere adresată unei autorități publice de către o persoană fizică sau juridică.

Petițiile se înregistrează și se examinează de către instanțele judecătorești în baza Codului administrativ.

 

Petiția poate fi depusă:

- prin intermediul Oficiilor Poștale la adresa: mun.Soroca, str.Independenței 62 sau or.Florești, str.Mihai Eminescu 1;

- prin poșta electronică la adresa jsr@justice.md;

- adresată verbal la sediul central al Judecătoriei Soroca: mun.Soroca, str.Independenței 62, sau la tel. 0 (230) 22356.

 

Cerințele față de petiție:

Petiția conține următoarele elemente:

- numele și prenumele sau denumirea petiționarului;

- domiciliul sau sediul petiționarului și adresa de poștă electronică dacă se solicită răspuns pe această cale;

- denumirea autorității publice;

- obiectul petiției și motivarea acesteia;

- semnătura petiționarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit, iar în cazul petiției transmise în formă electronică - semnătura electronică.

În cazul petiției expediate în formă electronică, ea trebuie să corespundă cerințelor față de documentul electronic și să fie semnată electronic, în conformitate cu legislația în vigoare. Adresările ce nu vor corespunde cerințelor stipulate - nu vor fi examinate.

Dacă petiția nu corespunde cerințelor Codului administrativ, solicitantului i se indică asupra neajunsurilor și i se acordă un termen rezonabil pentru înlăturarea lor. În cazul în care petiționarul nu înlătură neajunsurile în termenul acordat, petiția nu se examinează. 

Dacă petiția ține de competența altei autorități publice, originalul petiției se expediază autorității publice competente în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării petiției, fapt despre care petiționarul este informat.

Petițiile anonime sau cele depuse fără indicarea adresei poștale sau electronice a petiționarului nu se examinează.

Dacă după expedierea răspunsului se depune o nouă petiție de același petiționar, cu același obiect, aceasta nu se examinează și se conexează la dosarul inițial.

Petițiile se examinează în termen de 30 de zile, iar din motive justificate legate de complexitatea obiectului procedurii administrative, termenul general poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

În mod excepțional, când în procedura administrativă se înregistrează cazuri de complexitate deosebită care necesită timp pentru prelucrarea documentelor, poate fi stabilit un termen mai mare pentru finalizarea procedurii administrative, care nu va depăși 90 de zile.

Petiționarul, care nu a primit un răspuns în termenul stabilit de lege, poate verifica statutul petiției, apelând la numărul de telefon 0 (230) 2-20-84, Secția Generalizare, Sistematizare, Monitorizare a Practicii Judiciare și Relații cu Publicul.

 

Important: Petițiile ce conțin un limbaj necenzurat sau ofensator, amenințări la securitatea națională, la ordinea publică, la viața și sănătatea persoanei oficiale, precum și a membrilor familiei acesteia, nu vor fi examinate, dar vor fi remise după caz organelor de drept.

 

Cererea de comunicare a informațiilor de interes public

 

Orice persoană fizică sau juridică are dreptul să solicite și să obțină informații de interes public în condițiile legii, prin înaintarea unei cereri de comunicare a informațiilor de interes public.

 

Modul depunerii cererii:

a) transmisă la adresa electronică jsr@justice.md;

b) depusă în scris ori expediată prin postă, la unul din sediile instanței: mun.Soroca, str.Independenței 62 sau or.Florești, str.Mihai Eminescu 1.

 

Important:

Solicitantul de informații nu este obligat să motiveze sau să justifice cererea sa, semnarea olografă sau electronică a cererii nu este obligatorie.

 

Cererea trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii:

a) numele și prenumele sau denumirea solicitantului;

b) adresa poștală a solicitantului, precum și adresa poștei electronice dacă se solicită răspuns pe această cale;

c) denumirea furnizorului de informații;

d) specificarea informației de interes public solicitate, cu detalii suficiente și concludente, care să permită identificarea acesteia de către furnizorul de informații.

În cerere, solicitantul poate indica modalitatea preferată de comunicare a informației, conform art.20 alin.(1) din Legea nr.148/2023 privind accesul la informațiile de interes public.

 

Sancțiuni pentru lipsa elementelor obligatorii ale cererii:

Cererea care nu conține numele și prenumele/denumirea solicitantului, sau adresa poștală a solicitantului, precum și adresa poștei electronice dacă se solicită răspuns pe această cale, nu se examinează.

Dacă în cerere nu este specificată informația solicitată sau dacă, din conținutul cererii, nu este posibilă identificarea informației solicitate, solicitantului i se indică asupra neajunsului și i se oferă un termen de cel puțin 5 zile lucrătoare pentru înlăturarea acestuia. Furnizorul de informații acordă asistența și sprijinul necesare solicitantului pentru specificarea informației.

În cazul în care solicitantul nu înlătură neajunsurile în termenul acordat, cererea nu se examinează, fapt despre care este informat solicitantul.

 

Limba în care sunt comunicate informațiile de interes public:

Informațiile de interes public sunt comunicate solicitantului în limba în care sunt disponibile acestea.

 

Termenul de examinare și soluționare a cererii

Informațiile de interes public se comunică solicitantului din momentul în care sunt disponibile pentru a fi comunicate, dar nu mai târziu de 10 zile de la data înregistrării cererii.

Termenul stabilit poate fi prelungit cu cel mult 7 zile în cazul în care cererea este complexă sau se solicită un volum mare de informații.

 

Plățile pentru comunicarea informațiilor de interes public.

Comunicarea informațiilor de interes public este gratuită dacă se realizează prin:

a) furnizarea informației în formă electronică;

b) expedierea informației prin postă, pe suport de hârtie, și volumul nu depășește 20 de pagini;

c) eliberarea informației la sediul furnizorului de informații, pe suport de hârtie, și volumul nu depășește 20 de pagini;

d) examinarea informației în original, la sediul furnizorului de informații;

e) expunerea informației în formă verbală, în cazul cererilor adresate verbal.

În cazul în care volumul informației depășește volumul prevăzut, furnizorul de informații are dreptul să solicite o plată de 0,02 unități convenționale pentru fiecare pagină adițională. O unitate convențională constituie 50 de lei.

Dacă informațiile solicitate sunt înregistrate în altă formă decât pe suport de hârtie sau în formă electronică, furnizorul de informații are dreptul să solicite o plată care nu poate depăși costurile pentru reproducerea informațiilor și, după caz, pentru expedierea acestora solicitantului.

Plățile pentru comunicarea informațiilor de interes public nu pot depăși cheltuielile efective suportate de furnizorul de informații.

 

Pentru mai multe informații privind modul de depunere și examinare a petițiilor și a cererilor de comunicare a informațiilor de interes public, consultați:

Codul administrativ al Republicii Moldova;

Legea privind identificarea electronică și serviciile de încredere;

Legea privind accesul la informațiile de interes public.