A A A

DECLARAŢIA PRIVIND BUNA GUVERNARE

03 Mai 2016 | 2

DECLARAŢIA PRIVIND BUNA GUVERNARE

   

În temeiul prevederilor art.16, alin.(1) din Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern, subsemnatul,  Soficiuc Marcel, în calitate de Președinte al Judecătoriei Soroca, declar că Judecătoria Soroca, dispune de un sistem de Management Financiar și Control a cărui organizare și funcționarepermite furnizarea unei asigurări rezonabile precum că fondurile publice alocate în scopul atingerii obiectivelor strategice și operaționale au fost utilizate în condiții de transparență, economicitate, eficiență, eficacitate, legalitate, etică și integritate.

Sistemul de management financiar și control cuprinde mecanisme de autocontrol, iar măsurile privind creșterea eficacității acestuia au la bază evaluarea riscurilor.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2015, sistemul de management financiar și control al Judecătoriei Soroca este  conform cu Standardele naționale de control intern în sectorul public.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă și completă a sistemului de management financiar și control al entității și este emisă prin asumarea răspunderii manageriale și are drept temei date, informații și constatări consemnate în documentele aferente autoevaluării, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

 

Președintele Judecătoriei Soroca                Soficiuc Marcel